regulamin
Warunki Korzystania z Usług


Regulamin rejestracji domen
Nazwa.info Sp. z o.o. (dalej "Nazwa.info") działa na podstawie umów z rejestratorami domen (dalej "Rejestrator") akredytowanymi przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") oraz przez operatorów domen narodowych. Niniejsza umowa rejestracyjna ("Umowa") ustala przyszłe warunki uzgodnione pomiędzy Państwem (bezpośrednio, poprzez agenta lub osobę, podmiot do tego upoważniony) i Nazwa.info, dotyczące rejestracji, odnowienia, przeniesienia lub zmiany jednej lub więcej nazw domen najwyższego poziomu ("TLD") oraz wszystkich pozostałych domen rejestrowanych i utrzymywanych w naszym serwisie. W niniejszej umowie terminy "firma", "my" i "nasza" odnoszą się do Nazwa.info, a "rejestrujący", "klient" lub "Państwo" do osoby lub podmiotu korzystającego z usług Nazwa.info.

Klient (bezpośrednio, poprzez agenta lub osobę, podmiot do tego upoważniony) potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki zawarte w umowie.

1. OPŁATY
 1. Za spełnienie wniosku o rejestrację nazwy domeny, odnowienie umowy lub przeniesienie rejestracji, klient zgadza się na uiszczenie aktualnych w tym czasie opłat. Firma zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat lub do wprowadzania nowych, w dowolnej chwili i z dowolnych przyczyn, według własnego uznania, a klient wyraża zgodę na podleganie tym podwyżkom.
 2. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Wszystkie opłaty wnoszone są w momencie rejestracji i nie podlegają zwrotowi, w całości ani w części, nawet jeśli rejestracja nazwy domeny zostanie zawieszona, odwołana lub przeniesiona przed końcem terminu rejestracji.
 3. Opłaty za odnowienie umowy. Klient będzie powiadamiany o tym, że opłaty za odnowienie umowy są płatne na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed zakończeniem okresu rejestracji nazwy domeny. W przypadku, gdy klient nie określi inaczej, po pierwszym okresie rejestracji nazwy domeny, powinna ona zostać odnowiona na okres wpisany w panelu administracji domeną, według obowiązującego w tym czasie cennika. Jakiekolwiek formy odnawiania usług firmy podlegają warunkom i opłatom obowiązującym w czasie dokonywania odnowienia.
 4. Nazwa.info za wykonaną usługę wystawia fakturę VAT. Faktura zostaje wystawiona na podstawie danych wpisanych w formularzu zamówienia.

2. INFORMACJE REJESTRACYJNE
Klient potwierdza i zgadza się z tym, że w celu zarejestrowania nazwy domeny i wykonania związanych z tym usług, firma musi od niego uzyskać określone informacje, które będą przez nią przechowywane.
 1. Wymagane informacje. Podczas procesu rejestracji nazwy domeny, klient musi przekazać firmie wymagane informacje:
  • nazwę domeny, która ma zostać zarejestrowana;
  • nazwy głównego i wtórnego serwera DNS dla nazwy domeny;
  • imię i nazwisko klienta (lub osoby autoryzowanej do celów kontaktowych, jeżeli właścicielem domeny jest organizacja, stowarzyszenie lub korporacja), adres pocztowy, E - mail, nr telefonu i nr faksu (jeżeli jest dostępny) kontaktu administracyjnego;
  • imię i nazwisko, adres pocztowy, E - mail, nr telefonu i faksu kontaktu administracyjnego, technicznego i płatniczego dla nazwy domeny.
  • Klient potwierdza i zgadza się niezwłocznie uaktualniać i uzupełniać określone powyżej informacje. Zgadza się również na możliwość zmiany rodzaju wymaganych informacji przy odnawianiu rejestracji nazwy domeny. Jeżeli klient nie zgodzi się podać wymaganych informacji, firma według własnego uznania, może nie odnowić rejestracji.
 2. Dodatkowe informacje rejestracyjne
 3. Oprócz informacji określonych w punkcie 2.1 niniejszej Umowy, Rejestrator będzie przechowywał dodatkowe dane dotyczące rejestracji nazwy domeny, które obejmują:
  • oryginalną datę rejestracji nazwy domeny, odnowienia rejestracji lub wniosku o wykonanie usługi;
  • datę i czas zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie lub odnowienie rejestracji do firmy i przez firmę do odpowiedniego rejestru;
  • zawiadomienia obejmujące zamówienia rejestracyjne, prolongaty, modyfikacje lub wypowiedzenia oraz związaną z nimi korespondencję;
  • zapis opłat, obejmujący daty ich dokonania i wielkość;
  • datę wygaśnięcia rejestracji;
  • inne informacje obejmujące działania między klientem a firmą, dotyczące rejestracji nazwy domeny i związanych z tym działań.
 4. Publikowanie informacji o osobach trzecich
 5. Jeżeli, starając się o rejestrację nazwy domeny, klient przedstawia informacje o osobach trzecich lub, jeśli klient koncesjonuje nazwę domeny w swoim imieniu dla osób trzecich, klient musi zagwarantować, że:
  • powiadomił osoby trzecie o podaniu i użyciu ich danych zgodnie z niniejszą Umową;
  • uzyskał zgodę osób trzecich na publikowanie i użycie tych informacji w niniejszej Umowie.
 6. Zobowiązanie do podania dokładnych informacji
 7. Klient zgadza się na to, że dowolne z poniższych działań będzie stanowić istotne naruszenie tej Umowy i będzie stanowić wystarczającą podstawę do unieważnienia rejestracji nazwy domeny:
  • zamierzone podanie przez klienta niedokładnych i niepewnych informacji;
  • zamierzone niedostarczenie uaktualnionych informacji
  • niedostarczenie odpowiedzi na zapytania dotyczące dokładności i szczegółów związanych z rejestracją nazwy domeny przez okres powyżej piętnastu (15) dni kalendarzowych.
 8. Publikowanie i użycie informacji
 9. Nazwa.info podejmie szczególne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych otrzymanych od wnioskodawcy, przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem lub publikowaniem, wprowadzaniem zmian i zniszczeniem.
  Klient potwierdza i wyraża zgodę na:
  • przekazanie danych zawartych we wniosku o rejestrację nazwy domeny do Rejestratora do jego użytku i do rejestru lub administratora rejestru;
  • publiczne udostępnienie tych danych, jeżeli wynika to z regulaminu rejestracji danej domeny.
Firma zgadza się nie przetwarzać żadnych danych otrzymanych od klienta, w sposób odbiegający od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997.

3. POLISA KONFLIKTOWA NAZWY DOMENY
Klient zgadza się z warunkami Polisy Konfliktowe Nazwy Domeny ("Polisy Konfliktowej"), z jej okresowymi poprawkami, która stanowi składową część niniejszej Umowy. Aktualną Polisę Konfliktową można odnaleźć pod adresem www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm Klient zgadza się na to, że firma, według własnego uznania może zmodyfikować polisę konfliktową. Ciągła rejestracja nazwy domeny klienta lub użycie dowolnych usług związanych z nazwami domen, po wprowadzeniu modyfikacji do Polisy Konfliktowej, oznacza jego zgodę na wprowadzone modyfikacje. Jeżeli klient nie wyraża zgody na możliwość wprowadzania takich modyfikacji, może on złożyć wniosek o unieważnienie lub transfer rejestracji. Z tego tytułu nie są zwracane żadne opłaty, w całości lub części. Klient wyraża zgodę na to, by w przypadku pojawienia się konfliktu wokół nazwy domeny z osobą trzecią, wyłączyć z odpowiedzialności firmę i Rejestratora, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie.
Klient zgadza się na to, że firma, według własnego uznania może zmodyfikować polisę konfliktową. Ciągła rejestracja nazwy domeny klienta lub użycie dowolnych usług związanych z nazwami domen, po wprowadzeniu modyfikacji do Polisy Konfliktowej, oznacza jego zgodę na wprowadzone modyfikacje. Jeżeli klient nie wyraża zgody na możliwość wprowadzania takich modyfikacji, może on złożyć wniosek o unieważnienie lub transfer rejestracji. Z tego tytułu nie są zwracane żadne opłaty, w całości lub części. Klient wyraża zgodę na to, by w przypadku pojawienia się konfliktu wokół nazwy domeny z osobą trzecią, wyłączyć z odpowiedzialności firmę i Rejestratora, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie.
Klient wyraża zgodę na to, iż wszystkie warunki Umowy, a także Polisa Konfliktowa mają zastosowanie do wszystkich rejestrowanych nazw w domenie głównej Klienta tzw subdomenach.

4. AGENCJA
W przypadku rejestracji, prolongaty, transferu lub modyfikacji nazwy domeny przez klienta dla osoby trzeciej, którą klient reprezentuje, zgadza się on, że osoba ta zostaje zobowiązana przez warunki niniejszej Umowy, włączając w to Polisę Konfliktową. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewłaściwą rejestrację, prolongatę, transfer lub modyfikacje nazwy domeny.
Klient zgadza się na podleganie wszystkim warunkom Umowy, włączając Polisę Konfliktową w przypadku, gdy jego agent (np. dostawca usług internetowych, pracownik itp.) skorzysta w jego imieniu z usług firmy. Dalsze korzystanie z usług firmy zatwierdza nieautoryzowane działania agenta. Działając na korzyść klienta, agent zaświadcza, że ona lub on posiada uprawnienia do starania się o usługi firmy na korzyść klienta, że ona lub on posiada uprawnienia do zobowiązania klienta do przestrzegania warunków Umowy oraz, że ona lub on powiadomi klienta o warunkach Umowy. Dodatkowo, klient jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy popełnione przez jego agenta. Firma nie dokonuje zwrotów jakichkolwiek opłat, w całości lub części, z jakichkolwiek powodów, obejmujących między innymi niestosowanie się przez agenta do warunków Umowy, niewłaściwe podanie informacji w procesie rejestracji nazwy domeny lub niewłaściwe modyfikacje nazwy domeny wprowadzone przez agenta.

5. LICENCJA
W przypadku koncesjonowania nazwy domeny zarejestrowanej przez klienta dla osoby trzeciej, klient jest nadal właścicielem zapisu i dlatego pozostaje odpowiedzialny za:
 • dostarczanie własnych informacji kontaktowych;
 • dostarczanie i uaktualnianie informacji technicznych i administracyjnych ułatwiających usunięcie w porę wszelkich problemów pojawiających się w procesie rejestracji nazwy domeny;
 • wszystkie pozostałe obowiązki zawarte w tej Umowie, obejmujące między innymi określone płatności.
Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie nazwy domeny chyba, że bezzwłocznie ujawni tożsamość posiadacza licencji osobie trzeciej, która dostarczy odpowiednich dowodów na poniesione szkody.

6. TRANSFER REJESTRATORA
Rejestrujący zgadza się na możliwość transferu jednej lub więcej rejestracji nazw domen, zgodnie z ICANN lub polisę rejestru, od lub do Rejestratora. Rejestrujący potwierdza również i zgadza się na to, by przed nastąpieniem transferu określona została autoryzacja przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia, w celu prawnego zobowiązania posiadacza nazwy domeny.
Klient zgadza się nie przenosić rejestracji nazwy domeny przed upływem sześćdziesięciu dni od momentu jej zarejestrowania. Klient zgadza się na to, że firma może nie wyrazić zgody na transfer nazwy domeny w przypadku istnienia sprzeczności w obrębie nazwy domeny lub tożsamości posiadacza nazwy.

7. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI NA TEMAT SWOJEJ REJESTRACJI NAZWY DOMENY
Jeżeli klient zarejestrował nazwę domeny w Nazwa.info lub dokonał transferu takiej nazwy do Nazwa.info, w każdej chwili może zmienić dowolne informacje rejestracyjne. W tym celu musi użyć nazwy użytkownika i hasła wybranego w momencie dokonywania rejestracji lub jej transferu. Klient powinien zabezpieczyć nazwę użytkownika i hasło przed nieautoryzowanym użyciem. Nazwa.info i Rejestrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie tych informacji.

8. BRAK GWARANCJI NA REJESTRACJĘ LUB PROLONGATĘ
Klient potwierdza i zgadza się z tym, że Nazwa.info nie może zagwarantować możliwości zarejestrowania pożądanej nazwy, nawet jeśli okaże się, że nie jest ona w użyciu, ponieważ Nazwa.info nie może wiedzieć, czy pożądana nazwa domeny nie jest jednocześnie rejestrowana przez osoby trzecie lub, czy w bazach danych o rejestracjach nie znajdują się błędy lub niedokładne informacje, włączając w to bazy danych WHOIS. Klient zgadza się, że rejestracja wybranej nazwy domeny nie zapewnia uzyskania zwolnienia ze sprzeciwów wobec zarejestrowania lub użytkowania tej właśnie nazwy domeny. Rejestrator może według własnego uznania przyjąć lub odrzucić rejestrację nazwy domeny lub jej prolongatę. Powodem odrzucenia wniosku może być, między innymi wniosek o zarejestrowanie lub prolongatę rejestracji zakazanej nazwy domeny.

9. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
Klient oświadcza i gwarantuje wobec firmy, że:
 • zeznania sporządzone przez klienta, dotyczące rejestracji, prolongaty, zarządzania lub transferu nazwy domeny są kompletne i dokładne oraz, że wszelkie zmiany zachodzące w obrębie tych informacji będą przedstawiane przez klienta w odpowiednim czasie;
 • w swojej najlepszej wierze nie planuje i nie używa rejestracji nazwy domeny, jej prolongaty, modyfikacji lub innych usług świadczonych przez firmę, w sposób niezgodny z prawem;
 • w jego interesie leży określenie, czy żądana nazwa domeny nie narusza prawa osób trzecich;
 • nie rejestruje, odnawia, zarządza lub przenosi nazwę domeny z przyczyn niezgodnych z prawem i nie będzie świadomie używał nazwy domeny w sposób sprzeczny z prawem i innymi regulacjami;
 • klient zgadza się z tym, że korzysta z usług firmy wyłącznie na własne ryzyko, wszystkie usługi firmy są świadczone na podstawie "jak są" i "jak są dostępne";


10. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Klient wyraża zgodę na to, że cała odpowiedzialność Nazwa.info i / lub Rejestratora i ewentualne wynagrodzenie strat spowodowanych przez wykonane przez firmę usługi, zgodnie z niniejszą Umową i / lub za niespełnienie warunków Umowy są ograniczone wyłącznie do wielkości opłaty za daną usługę (usługi).
KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE OKOLICZNOŚCI, ZARÓWNO Nazwa.info JAK I REJESTRATOR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE NASTĘPSTWEM OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ (POŚREDNIE) SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU (WŁĄCZAJĄC W TO STRACONE ZYSKI) NIEZALEŻNIE OD RODZAJU DZIAŁAŃ, ZAKONTRAKTOWANYCH LUB NIEZGODNYCH Z PRAWEM CYWILNYM (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE) LUB INNE, NAWET JEŚLI Nazwa.info LUB REJESTRATOR BYLI ŚWIADOMI MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD PRZY ZASTOSOWANIU LUB NIEZDOLNOŚCI DO ZASTOSOWANIA JAKICHKOLWIEK USŁUG Nazwa.info LUB ZA KOSZTY USŁUG ZASTĘPCZYCH.
Jeżeli prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i pośrednie, wtedy odpowiedzialność Nazwa.info i Rejestratora za szkody przypadkowe lub pośrednie jest ograniczona do odpowiedzialności określonej prawnie. Nazwa.info i Rejestrator zrzucają odpowiedzialność prawną i materialną na klienta lub inne osoby i podmioty, wynikające między innymi z:
 • przerw w pracy przedsiębiorstwa klienta; opóźnień lub przerw w dostępie do dowolnych stron internetowych z nazwy domeny należącej do klienta;
 • zastosowania polisy Konfliktowej lub innych polis ICANN (lub zbliżonych organizacji rządowych lub następczych);
 • nieautoryzowane użycie nazwy użytkownika i hasła;
 • usunięcie lub niezdolność odczytania wiadomości E - mail;
 • zdarzenia będące poza kontrolą firmy;


11. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ KLIENTA PRZEZ Nazwa.info I REJESTRATORA SĄ "JAKIE SĄ". Nazwa.info I REJESTRATOR ZRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŻONE JAK I ISTNIEJĄCE W DOMYŚLE, POWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONYCH CELÓW, NIENARUSZALNIE PRAW OSÓB TRZECICH. Nazwa.info I REJESTRATOR NIE DAJĄ GWARANCJI NA TO, ŻE WYKONANE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA KLIENTA LUB, ŻE USŁUGI TE BĘDĄ WYKONYWANE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, W OKREŚLONYM CZASIE, W SPOSÓB BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW. Nazwa.info I REJESTRATOR NIE DAJĄ GWARANCJI NA UZYSKANE DZIĘKI TYM USŁUGOM WYNIKI. DODATKOWO Nazwa.info I REJESTRATOR NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE REJESTRACJA LUB UŻYCIE NAZWY DOMENY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY CHRONI KLIENTA PRZED ODMOWĄ REJESTRACJI LUB UŻYTKOWANIA NAZWY DOMENY, ZAWIESZENIA, SKASOWANIA LUB TRANSFERU NAZWY DOMENY NALEŻĄCEJ DO KLIENTA.

12. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ
Klient zgadza się zwolnić, zabezpieczyć prawnie i bronić Nazwa.info i Rejestratora oraz administratorów rejestru i ich kierowników, urzędników, pracowników, agentów i członków od wszelkich roszczeń, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (włączając uzasadnione koszty i opłaty prawne) wynikających z roszczeń, działań, procesów sądowych osób trzecich związanych lub wynikających ze złożonych przez klienta wniosków o rejestrację, prolongatę lub transfer nazwy domeny lub z niemożności wykonania rejestracji, prolongaty lub transferu tej nazwy. Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności materialnej stanowi dodatek do wszelkich zwolnień wymaganych przez Polisę Konfliktową lub inne polisy. W przypadku możliwości pozwania Nazwa.info lub Rejestratora przez osoby trzecie, firma może wymagać od klienta pisemnego oświadczenia, że klient zwalnia ją z odpowiedzialności; jeżeli klient nie dostarczy takiego oświadczenia, może to być wystarczającym powodem do zerwania niniejszej umowy.

13. ZMIANY WNOSZONE DO NINIEJSZEJ UMOWY
Klient potwierdza i zgadza się z tym, że z powodu ciągłego ewoluowania procesu rejestracji i administrowania nazw domen, Nazwa.info może według własnego uznania wprowadzać okresowo zmiany do niniejszej Umowy, w celu przestrzegania wszelkich dodatkowych zasad wprowadzonych przez umowę Rejestratora ICANN lub w celu dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych.
Zmiany wprowadzane do niniejszej umowy będą obowiązywać natychmiast po wysłaniu ich na nasze strony internetowe lub po zawiadomieniu klienta pocztą e-mail. Nieprzerwane korzystanie z dowolnych usług firmy po wprowadzeniu modyfikacji Umowy oznaczać będzie zgodę klienta na wprowadzenie tych zmian. Jeżeli klient nie wyraża zgody na określone modyfikacje, może na piśmie poprosić o skasowanie lub przeniesienie nazwy domeny. Żadne z postanowień niniejszej Umowy lub naszej Polisy Konfliktowej nie może być poprawiane lub modyfikowane przez klienta, z wyjątkiem przypadków zapisanych w formie dokumentu i podpisanych przez firmę.

14. KASOWANIE, ZAWIESZANIE, TRANSFER LUB MODYFIKACJA
Klient zgadza się na to, że firma może skasować, zawiesić, przenieść lub zmodyfikować usługi związane z rejestracją nazwy domeny w celu:
 • poprawienia popełnionych przez firmę, Rejestratora lub administratora rejestru błędów przy rejestracji nazwy domeny;
 • zażegnania konfliktu za pomocą Polisy Konfliktowej firmy;
 • przestrzegania wszelkich polis rejestracyjnych ICANN;
 • zapobiegania dużej ilości automatycznych, elektronicznych, powtarzających się zapytań z wyjątkiem tych najbardziej potrzebnych do zarejestrowania nazw SLD lub zmodyfikowania istniejących rejestracji.
Jeżeli rejestracja klienta zostanie skasowana w wyniku usuwania błędów spowodowanych przez firmę przy rejestracji wybranej nazwy, firma zwróci w całości wszelkie opłaty wniesione przez klienta na rzecz Nazwa.info.
Klient zgadza się również na to, że Rejestrator ma prawo zawiesić, skasować, przenieść lub w inny sposób zmodyfikować rejestrację nazwy klienta wypełniając nakaz sądowy lub wyrok arbitrażowy nakazujący zawieszenie, usunięcie, przeniesienie lub modyfikację rejestracji nazwy domeny.

15. ZŁAMANIE I UNIEWAŻNIENIE
Klient wyraża zgodę na to, że firma zastrzega sobie prawo do skasowania, zawieszenia, przeniesienia lub zmodyfikowania rejestracji nazwy domeny jeśli:
 • klient w poważny sposób naruszy warunki Umowy i nie naprawi tej sytuacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od zawiadomienia;
 • klient dostarczy nieprawdziwe lub mylące informacje lub zatai czy ominie informacje, które byłyby uznane przez firmę za ważne w procesie rejestracji nazwy domeny;
 • klient będzie używał zarejestrowanej nazwy domeny do dobrowolnego rozsyłania ogłoszeń komercyjnych niezgodnych z obowiązującym prawem;
 • klient będzie używał nazwy domeny do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.


16. PRZEKAZANIE
Klient nie ma prawa przekazać niniejszej Umowy, za pomocą operacji prawnych lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Wszelkie próby czerpania zysków przez wierzycieli klienta w jego imieniu, na podstawie postanowień niniejszej Umowy, czy przez zajęcie majątku, pobór, dokonanie zajęcia czy też w inny sposób, unieważniają tę Umowę. Uwzględniając to ograniczenie, niniejsza Umowa będzie obowiązywać i stanowić korzyść dla stron oraz ich następców.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rejestrujący zgadza się z tym, że niniejsza Umowa Rejestracyjna oraz Polisa Konfliktowa stanowią całkowitą i wyłączną umowę pomiędzy Rejestrującym a Nazwa.info dotyczącą rejestracji nazwy domeny podanej przez Rejestrującego. Umowa Rejestracyjna i Polisa Konfliktowa znosi wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy, ustanowione przez zwyczaje, praktykę, politykę czy precedens.

Związek pomiędzy Uczestnikami
Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie zależności, agencji, spółek partnerskich lub joint - venture pomiędzy stronami umowy.

Zawiadomienia
Z wyjątkiem zapisów mówiących inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane warunkami niniejszej Umowy będą uznane za złożone jeśli zostaną dostarczone poprzez E - mail, faks, przesłane pocztą lub innym serwisem kurierskim do każdej ze stron. Wszelkie zawiadomienia uzyskują ważność w momencie odbioru.
Jako adresy kontaktowe ustala się, że:
 • adresem kontaktowym Firmy jest adres:
  Nazwa.info Sp. z o.o.
  ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. E6
  40-082 Katowice
  NIP: 6342813821
  REGON: 243105400

  KRS: 0000440706
  tel: +48.531658303
  tel. +48.327905284 faks: +48.327905295
 • adresem kontaktowym Klienta są dane wpisane w głównym profilu Klienta
Wykluczenie Odstąpienia
Odstąpienie przez dowolną ze stron od naruszenia lub zaniedbania, spowodowanego przez stronę drugą, któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako odstąpienie dowolnego naruszenia lub zaniedbania tego samego lub innego postanowienia Umowy w przyszłości, jak również jakakolwiek zwłoka lub zaniedbanie jednej strony względem drugiej spowodowane zdobywaniem doświadczenia w operowaniu wszelkimi prawami, przywilejami i kompetencjami nabytymi na podstawie Umowy, nie mogą być traktowane jako złamanie lub zaniedbanie przez stronę drugą.

Domeny narodowe
Rejestrujący oświadcza, że rejestrując domeny narodowe zgadza się ze wszystkimi warunkami rejestracji domen, obowiązującymi w danym kraju.

Podzielność
Rejestrujący zgadza się z tym, że warunki niniejszej Umowy Rejestracyjnej są podzielne. Jeżeli którykolwiek z warunków jest nieprawidłowy, nie wpływa to na pozostałe warunki i postanowienia i ich dalsze obowiązywanie.
Regulamin zakładania i użytkowania serwerów

1. Niniejszy regulamin określa sposób zakładania serwerów www przez firmę Nazwa.info Sp. z o.o. oraz zakres praw i obowiązków Klienta.

2. Akceptacja regulaminu przez Klienta jest niezbędnym warunkiem aktywacji serwera.

3. Zamówienie serwera Klient dokonuje poprzez odpowiednie strony serwisu. Aktywacja następuje w ciągu kilku godzin po wysłaniu formularza, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

4. Po otrzymaniu zamówienia firma Nazwa.info Sp. z o.o. wystawia fakturę pro forma na podstawie której Klient powinien dokonać odpowiedniej wpłaty na konto bankowe. Po potwierdzeniu wpłaty wystawiana jest faktura VAT.

5. Kwota opłaty jest wnoszona za cały okres ważności i nie podlega zwrotowi jeżeli Klient wcześniej rezygnuje z użytkowania serwera. Opłata jest opłatą na rzecz firmy Nazwa.info Sp. z o.o. i nie obejmuje opłat związanych z rejestracją własnej domeny przez Klienta oraz kosztów związanych z dostępem do sieci www ( koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu itp. )

6. Klient ma prawo do:
 • wglądu do swoich danych osobowych, a także do ich zmiany oraz żądania usunięcia
 • korzystania ze swojego serwera w okresie abonamentu zgodnie z prawem w ramach jego pełnych możliwości technicznych, nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem i niezgodnych z etyką (np. pornograficznych).
 • zakończenia współpracy z firmą Nazwa.info Sp. z o.o. w dowolnym momencie
7. Klient jest zobowiązany do:
 • wpłacenia w terminie stosownej opłaty
 • wpisania prawidłowych danych podczas zamówienia serwera
 • korzystania z serwera nie naruszając praw innych osób
 • akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu
8. Firma Nazwa.info Sp. z o.o. zobowiązuje się do:
 • wykorzystania podanych danych osobowych tylko do wystawiania faktur
 • nie ujawniania danych osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji określonych przez polskie prawo
 • nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu
9. Firma Nazwa.info Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów
 • natychmiastowego usunięcia serwera, jeżeli Klient zażądał usunięcia swoich danych osobowych
 • natychmiastowego usunięcia serwera jeżeli wpisane dane osobowe są nieprawdziwe
 • usunięcia serwera, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania Klienta powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów
10. Firma Nazwa.info Sp. z o.o. ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli:
 • Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa lub Netykiety
 • Klient będzie zalegał z opłatami dłużej niż 14 dni.
W wyżej określonych przypadkach Firma Nazwa.info Sp. z o.o. nie zwraca wpłaconych a nie wykorzystanych opłat abonamentowych.

11. Firma Nazwa.info Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 • nieprawidłowego użytkowania serwerów
 • podania nieprawdziwych danych podczas zamówienia serwera
 • awarii łączy telekomunikacyjnych
 • dostępu do serwera Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu w jaki to nastąpiło  ( np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła )


nazwa.info 2001-2018