Nowe domeny | Wszystkie domeny


Regulamin serwisu internetowego Nazwa.info


Określający m.in. zasady zawierania umów poprzez serwis, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i serwisie.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Składanie zamówień
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Postanowienia dotyczące poszczególnych usług
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacje
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Zastrzeżenia
§ 14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami


§ 1 DEFINICJE


Dni robocze
– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – nieodpłatna funkcja serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Serwisie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Serwisie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis - serwis internetowy Nazwa.info prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://nazwa.info.
Sprzedawca - NAZWA.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000440706, NIP 6342813821, nr REGON 24310540000000, kapitał zakładowy 5000,00 zł.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice
 2. Telefon: +48 327905284

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego korzystania z serwisu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Serwisie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Serwisie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wybraną do kupienia Usługę należy dodać do koszyka w Serwisie.
 2. Następnie Kupujący posiadający już Konto w Serwisie loguje się na swoje konto, a Kupujący nie posiadający Konta podaje wszystkie niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • TPay.com
 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni od złożenia zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Serwisie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia natychmiast po otrzymaniu płatności, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH USŁUGRejestracja domen internetowych.

 1. Nazwa.info Sp. z o.o. (dalej "Nazwa.info") działa na podstawie umów z rejestratorami domen (dalej "Rejestrator") akredytowanymi przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") oraz przez operatorów domen narodowych. Niniejsza umowa rejestracyjna ("Umowa") ustala przyszłe warunki uzgodnione pomiędzy Państwem (bezpośrednio, poprzez agenta lub osobę, podmiot do tego upoważniony) i Nazwa.info, dotyczące rejestracji, odnowienia, przeniesienia lub zmiany jednej lub więcej nazw domen najwyższego poziomu ("TLD") oraz wszystkich pozostałych domen rejestrowanych i utrzymywanych w naszym serwisie. W niniejszej umowie terminy "firma", "my" i "nasza" odnoszą się do Nazwa.info, a "rejestrujący", "klient" lub "Państwo" do osoby lub podmiotu korzystającego z usług Nazwa.info.
 2. Klient (bezpośrednio, poprzez agenta lub osobę, podmiot do tego upoważniony) potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki zawarte w umowie.
 3. OPŁATY
  • Za spełnienie wniosku o rejestrację nazwy domeny, odnowienie umowy lub przeniesienie rejestracji, klient zgadza się na uiszczenie aktualnych w tym czasie opłat. Firma zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat lub do wprowadzania nowych, w dowolnej chwili i z dowolnych przyczyn, według własnego uznania.
  • Opłaty nie podlegają zwrotowi. Wszystkie opłaty wnoszone są w momencie rejestracji i nie podlegają zwrotowi, w całości ani w części, nawet jeśli rejestracja nazwy domeny zostanie zawieszona, odwołana lub przeniesiona przed końcem terminu rejestracji.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że po zarejestrowaniu lub przeniesieniu do nas nazwy domeny traci prawo odstąpienia od umowy.
  • Opłaty za odnowienie umowy. Klient będzie powiadamiany o tym, że opłaty za odnowienie umowy są płatne na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed zakończeniem okresu rejestracji nazwy domeny. W przypadku, gdy klient nie określi inaczej, po pierwszym okresie rejestracji nazwy domeny, powinna ona zostać odnowiona na okres wpisany w panelu administracji domeną, według obowiązującego w tym czasie cennika. Jakiekolwiek formy odnawiania rejestracji domeny podlegają warunkom i opłatom obowiązującym w czasie dokonywania odnowienia.
 4. INFORMACJE REJESTRACYJNE
  Klient potwierdza i zgadza się z tym, że w celu zarejestrowania nazwy domeny i wykonania związanych z tym usług, firma musi od niego uzyskać określone informacje, które będą przez nią przechowywane.
  • Wymagane informacje. Podczas procesu rejestracji nazwy domeny, klient musi przekazać firmie wymagane informacje:
   • nazwę domeny, która ma zostać zarejestrowana;
   • nazwy głównego i wtórnego serwera DNS dla nazwy domeny;
   • imię i nazwisko klienta (lub osoby autoryzowanej do celów kontaktowych, jeżeli właścicielem domeny jest organizacja, stowarzyszenie lub korporacja), adres pocztowy, E - mail, nr telefonu i nr faksu (jeżeli jest dostępny) właściciela domeny;
   • imię i nazwisko, adres pocztowy, E - mail, nr telefonu i faksu kontaktu administracyjnego, technicznego i płatniczego dla nazwy domeny.
   • Klient potwierdza i zgadza się niezwłocznie uaktualniać i uzupełniać określone powyżej informacje. Zgadza się również na możliwość zmiany rodzaju wymaganych informacji przy odnawianiu rejestracji nazwy domeny. Jeżeli klient nie zgodzi się podać wymaganych informacji, Rejestrator może nie odnowić rejestracji.
  • Dodatkowe informacje rejestracyjne
   Oprócz informacji określonych powyżej, Rejestrator będzie przechowywał dodatkowe dane dotyczące rejestracji nazwy domeny, które obejmują:
   • oryginalną datę rejestracji nazwy domeny, odnowienia rejestracji lub wniosku o wykonanie usługi;
   • datę i czas zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie lub odnowienie rejestracji do firmy i przez firmę do odpowiedniego rejestru;
   • zawiadomienia obejmujące zamówienia rejestracyjne, prolongaty, modyfikacje lub wypowiedzenia oraz związaną z nimi korespondencję;
   • datę wygaśnięcia rejestracji.
  • Publikowanie informacji o osobach trzecich
   Jeżeli, starając się o rejestrację nazwy domeny, klient przedstawia informacje o osobach trzecich lub, jeśli klient koncesjonuje nazwę domeny w swoim imieniu dla osób trzecich, klient musi zagwarantować, że:
   • powiadomił osoby trzecie o podaniu i użyciu ich danych zgodnie z niniejszą Umową;
   • uzyskał zgodę osób trzecich na publikowanie i użycie tych informacji w niniejszej Umowie.
  • Zobowiązanie do podania dokładnych informacji
   Klient zgadza się na to, że dowolne z poniższych działań będzie stanowić istotne naruszenie tej Umowy i będzie stanowić wystarczającą podstawę do unieważnienia rejestracji nazwy domeny:
   • zamierzone podanie przez klienta niedokładnych i niepewnych informacji;
   • zamierzone niedostarczenie uaktualnionych informacji;
   • niedostarczenie odpowiedzi na zapytania dotyczące dokładności i szczegółów związanych z rejestracją nazwy domeny przez okres powyżej piętnastu (15) dni kalendarzowych.
  • Publikowanie i użycie informacji
   Klient potwierdza i wyraża zgodę na:
   • przekazanie danych zawartych we wniosku o rejestrację nazwy domeny do Rejestratora do jego użytku i do rejestru lub administratora rejestru;
   • publiczne udostępnienie tych danych, jeżeli wynika to z regulaminu rejestracji danej domeny.
 5. POLISA KONFLIKTOWA NAZWY DOMENY
  Klient zgadza się z warunkami Polisy Konfliktowe Nazwy Domeny ("Polisy Konfliktowej"), z jej okresowymi poprawkami, która stanowi składową część niniejszej Umowy. Aktualną Polisę Konfliktową można odnaleźć pod adresem https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
  Klient zgadza się na to, że ICANN, według własnego uznania może zmodyfikować polisę konfliktową. Ciągła rejestracja nazwy domeny klienta lub użycie dowolnych usług związanych z nazwami domen, po wprowadzeniu modyfikacji do Polisy Konfliktowej, oznacza jego zgodę na wprowadzone modyfikacje. Jeżeli klient nie wyraża zgody na możliwość wprowadzania takich modyfikacji, może on złożyć wniosek o unieważnienie lub transfer rejestracji. Z tego tytułu nie są zwracane żadne opłaty, w całości lub części. Klient wyraża zgodę na to, by w przypadku pojawienia się konfliktu wokół nazwy domeny z osobą trzecią, wyłączyć z odpowiedzialności firmę i Rejestratora, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie.
  Klient wyraża zgodę na to, iż wszystkie warunki Umowy, a także Polisa Konfliktowa mają zastosowanie do wszystkich rejestrowanych nazw w domenie głównej Klienta tzw subdomenach.
 6. AGENCJA
  W przypadku rejestracji, prolongaty, transferu lub modyfikacji nazwy domeny przez klienta dla osoby trzeciej, którą klient reprezentuje, zgadza się on, że osoba ta zostaje zobowiązana przez warunki niniejszej Umowy, włączając w to Polisę Konfliktową. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewłaściwą rejestrację, prolongatę, transfer lub modyfikacje nazwy domeny.
  Klient zgadza się na podleganie wszystkim warunkom Umowy, włączając Polisę Konfliktową w przypadku, gdy jego agent (np. dostawca usług internetowych, pracownik itp.) skorzysta w jego imieniu z usług firmy. Dalsze korzystanie z usług firmy zatwierdza nieautoryzowane działania agenta. Działając na korzyść klienta, agent zaświadcza, że ona lub on posiada uprawnienia do starania się o usługi firmy na korzyść klienta, że ona lub on posiada uprawnienia do zobowiązania klienta do przestrzegania warunków Umowy oraz, że ona lub on powiadomi klienta o warunkach Umowy. Dodatkowo, klient jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy popełnione przez jego agenta. Firma nie dokonuje zwrotów jakichkolwiek opłat, w całości lub części, z jakichkolwiek powodów, obejmujących między innymi niestosowanie się przez agenta do warunków Umowy, niewłaściwe podanie informacji w procesie rejestracji nazwy domeny lub niewłaściwe modyfikacje nazwy domeny wprowadzone przez agenta.
 7. TRANSFER REJESTRATORA
  Rejestrujący zgadza się na możliwość transferu jednej lub więcej rejestracji nazw domen, zgodnie z ICANN lub polisę rejestru, od lub do Rejestratora. Rejestrujący potwierdza również i zgadza się na to, by przed nastąpieniem transferu określona została autoryzacja przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia, w celu prawnego zobowiązania posiadacza nazwy domeny. Klient zgadza się nie przenosić rejestracji nazwy domeny przed upływem sześćdziesięciu dni od momentu jej zarejestrowania. Klient zgadza się na to, że firma może nie wyrazić zgody na transfer nazwy domeny w przypadku istnienia sprzeczności w obrębie nazwy domeny lub tożsamości posiadacza nazwy.
 8. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI NA TEMAT SWOJEJ REJESTRACJI NAZWY DOMENY
  Jeżeli klient zarejestrował nazwę domeny w Nazwa.info lub dokonał transferu takiej nazwy do Nazwa.info, w każdej chwili może zmienić dowolne informacje rejestracyjne. W tym celu musi użyć nazwy użytkownika i hasła wybranego w momencie dokonywania rejestracji lub jej transferu. Klient powinien zabezpieczyć nazwę użytkownika i hasło przed nieautoryzowanym użyciem. Nazwa.info i Rejestrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie tych informacji.
 9. BRAK GWARANCJI NA REJESTRACJĘ LUB PROLONGATĘ
  Klient potwierdza i zgadza się z tym, że Nazwa.info nie może zagwarantować możliwości zarejestrowania pożądanej nazwy, nawet jeśli okaże się, że nie jest ona w użyciu, ponieważ Nazwa.info nie może wiedzieć, czy pożądana nazwa domeny nie jest jednocześnie rejestrowana przez osoby trzecie lub, czy w bazach danych o rejestracjach nie znajdują się błędy lub niedokładne informacje, włączając w to bazy danych WHOIS. Klient zgadza się, że rejestracja wybranej nazwy domeny nie zapewnia uzyskania zwolnienia ze sprzeciwów wobec zarejestrowania lub użytkowania tej właśnie nazwy domeny. Rejestrator może według własnego uznania przyjąć lub odrzucić rejestrację nazwy domeny lub jej prolongatę. Powodem odrzucenia wniosku może być, między innymi wniosek o zarejestrowanie lub prolongatę rejestracji zakazanej nazwy domeny.
 10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE
  Klient oświadcza i gwarantuje wobec firmy, że:
  • zeznania sporządzone przez klienta, dotyczące rejestracji, prolongaty, zarządzania lub transferu nazwy domeny są kompletne i dokładne oraz, że wszelkie zmiany zachodzące w obrębie tych informacji będą przedstawiane przez klienta w odpowiednim czasie;
  • w swojej najlepszej wierze nie planuje i nie używa rejestracji nazwy domeny, jej prolongaty, modyfikacji lub innych usług świadczonych przez firmę, w sposób niezgodny z prawem;
  • w jego interesie leży określenie, czy żądana nazwa domeny nie narusza prawa osób trzecich;
  • nie rejestruje, odnawia, zarządza lub przenosi nazwę domeny z przyczyn niezgodnych z prawem i nie będzie świadomie używał nazwy domeny w sposób sprzeczny z prawem i innymi regulacjami;
 11. ZMIANY WNOSZONE DO NINIEJSZEJ UMOWY
  Klient potwierdza i zgadza się z tym, że z powodu ciągłego ewoluowania procesu rejestracji i administrowania nazw domen, Nazwa.info może według własnego uznania wprowadzać okresowo zmiany do niniejszej Umowy, w celu przestrzegania wszelkich dodatkowych zasad wprowadzonych przez umowę Rejestratora ICANN lub w celu dostosowania się do zmiennych warunków rynkowych.
  Zmiany wprowadzane do niniejszej umowy będą obowiązywać natychmiast po wysłaniu ich na nasze strony internetowe lub po zawiadomieniu klienta pocztą e-mail. Nieprzerwane korzystanie z dowolnych usług firmy po wprowadzeniu modyfikacji Umowy oznaczać będzie zgodę klienta na wprowadzenie tych zmian. Jeżeli klient nie wyraża zgody na określone modyfikacje, może przenieść nazwę domeny do innego Rejestratora. Żadne z postanowień niniejszej Umowy lub Polisy Konfliktowej nie może być poprawiane lub modyfikowane przez klienta.
 12. KASOWANIE, ZAWIESZANIE, TRANSFER LUB MODYFIKACJA
  Klient zgadza się na to, że firma może skasować, zawiesić, przenieść lub zmodyfikować usługi związane z rejestracją nazwy domeny w celu:
  • poprawienia popełnionych przez firmę, Rejestratora lub administratora rejestru błędów przy rejestracji nazwy domeny;
  • zażegnania konfliktu za pomocą Polisy Konfliktowej firmy;
  • przestrzegania wszelkich polis rejestracyjnych ICANN;
  • zapobiegania dużej ilości automatycznych, elektronicznych, powtarzających się zapytań z wyjątkiem tych najbardziej potrzebnych do zarejestrowania nazw SLD lub zmodyfikowania istniejących rejestracji.
  Jeżeli rejestracja klienta zostanie skasowana w wyniku usuwania błędów spowodowanych przez firmę przy rejestracji wybranej nazwy, firma zwróci w całości wszelkie opłaty wniesione przez klienta na rzecz Nazwa.info.
  Klient zgadza się również na to, że Rejestrator i firma mają prawo zawiesić, skasować, przenieść lub w inny sposób zmodyfikować rejestrację nazwy klienta wypełniając nakaz sądowy lub wyrok arbitrażowy nakazujący zawieszenie, usunięcie, przeniesienie lub modyfikację rejestracji nazwy domeny.
 13. ZAWIADOMIENIA
  Z wyjątkiem zapisów mówiących inaczej, wszelkie zawiadomienia wymagane warunkami niniejszej Umowy będą uznane za złożone jeśli zostaną dostarczone poprzez E - mail, faks, przesłane pocztą lub innym serwisem kurierskim do każdej ze stron. Wszelkie zawiadomienia uzyskują ważność w momencie odbioru.
  Klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail informujące o wygasającym terminie rejestracji domeny oraz przypominające o terminie opłaty za odnowienie domeny, nawet w przypadku gdy Klient rezygnuje z odnowienia rejestracji domeny. Do takich przypomnień zobowiązana jest firma umowami zawartymi z Rejestratorami.
  Przypomnienia o terminie odnowienia rejestracji domeny mogą być także wysyłane przez poszczególne Rejestry domen w zależności od własnej polityki rejestracyjnej.


Usługi hostingu

Niniejsza umowa określa zasady świadczenia przez Nazwa.info Sp. z o.o. , usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywana na nim danych usługobiorców (usługa Hostingu).
Korzystanie z usługi Hostingu warunkowane jest zaakceptowaniem przez Kupujacego warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

 1. Zamówienie usługi hostingu Kupujący dokonuje poprzez odpowiednie strony Serwisu. Aktywacja następuje w ciągu kilku godzin po wysłaniu formularza, najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 2. Korzystanie z usługi Hostingu jest odpłatne. Cennik może ulegać zmianie o czym Kupujący zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Kupującym umowy o świadczenie usługi Hostingu w okresie, w którym doszło do zmiany cennika.
 3. Kwota opłaty jest wnoszona za cały okres ważności i nie podlega zwrotowi jeżeli Kupujący wcześniej rezygnuje z użytkowania serwera. Opłata jest opłatą na rzecz firmy Nazwa.info Sp. z o.o. i nie obejmuje opłat związanych z rejestracją własnej domeny przez Kupującego oraz kosztów związanych z dostępem do sieci www ( koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu itp. )
 4. Po otrzymaniu zamówienia firma Nazwa.info Sp. z o.o. wystawia fakturę pro forma na podstawie której Kupujący powinien dokonać odpowiedniej wpłaty. Opłata za korzystanie z usług hostingu powinna być zrealizowana w ciągu 14 dni.
 5. Odpowiedzialność Kupującego i Sprzedawcy
  Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym serwerze – zarówno po stronie Kupującego jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
  • naruszających cudze prawa własności intelektualnej,
  • godzących w cudze dobra osobiste,
  • mających charakter pornograficzny,
  • innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami
  Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkować może odpowiedzialnością prawną Kupującego lub jego klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Sprzedawcy przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz – w przypadku zawinionego naruszenia przez Kupującego powyższego zakazu – wypowiedzenia Kupującemu umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utrudnienia w korzystaniu z usługi Hostingu spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Kupującego lub jego klientów, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej,
  • umieszczanie na serwerze bezprawnych treści przez Kupujacego, jego klientów lub inne osoby trzecie,
  • nieprawidłowego użytkowania serwerów,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych,
  • dostępu do serwera Kupujacego przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu w jaki to nastąpiło ( np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła )
  • szkody spowodowane działaniami Kupującego lub jego klientów w związku z korzystaniem z usługi Hostingu, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  • brak dostępu do danych usuniętych w związku z wykonaniem kolejnych kopii bezpieczeństwa w ramach świadczenia usługi Hostingu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
  • usunięcia serwera jeżeli podane dane Kupującego są nieprawdziwe, a Kupujący pomimo wezwania Sprzedawcy nie zaktualizował swoich danych,
  • usunięcia serwera, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania Kupującego powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów
  W wyżej określonych przypadkach Sprzedawca nie zwraca wpłaconych a nie wykorzystanych opłat.
 7. Polityka prywatności w usługach hostingu

  Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca natomiast administratorem danych osobowych umieszczanych przez Kupującego na serwerze jest Kupujący.

  Kupujący zawierając umowę o świadczenie Usług Hostingu ze Sprzedawcą powierzają Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe umieszczane przez siebie na serwerze w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do niniejszej umowy.

  Sprzedawca zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”)

  Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupujących, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: http://nazwa.info/polityka-prywatnosci.php

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychCertyfikaty SSL

Nazwa.info nie jest Urzędem Certyfikacji, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nazwa.info świadczy jedynie Usługę Certyfikat SSL

Nazwa.info nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Urzędu Certyfikacji.

Okres ważności Certyfikatu SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania

Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Kupujący

Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny chyba, że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.

Po otrzymaniu Certyfikatu SSL Kupujący nie może dokonać zmiany nazwy certyfikowanej domeny.

W celu zakupu Certyfikatu SSL Kupujący:

 • składa zamówienie na zakup odpowiedniego dla siebie Certyfikatu SSL na stronach Serwisu
 • po otrzymaniu przez Sprzedawcę należnej opłaty, otrzymuje unikalny link do strony www, gdzie podaje niezbędne dane do wydania Certyfikatu SSL (m.in plik CSR (Certificate Signing Request) wystawionego dla wskazanej nazwy certyfikowanej domeny. Plik CSR można otrzymać od administratora serwera gdzie zainstalowany będzie certyfikat lub wygenerować samodzielnie. Proszę pamiętać, że wraz z plikiem CSR wygenerowany musi zostać tzw klucz prywatny który należy bezwzględnie zachować)

Po weryfikacji podanych przez Kupującego danych Urząd Certyfikacji przesyła do kupującego na podany adres e-mail Certyfikat SSL

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wydaniu Certyfikatu SSL traci prawo odstąpienia od umowy.


§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, jeśli Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy


§ 11 REKLAMACJE

W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zakupionej Usługi, Kupujący może złożyć reklamację.
Reklamacja powinna zawierać:

 1. wskazanie Kupującego w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 2. wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. wskazanie żądania.

Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych powyżej, Kupujący zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Kupującego nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.

Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Kupującemu na adres poczty elektronicznej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 13 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.